השבחה
  


נמצאו 532 תוצאות עבור השבחה. להלן תוצאות 81 - 90

במאגר מיסים מגוון עצום של מסמכים בתחום המיסוי, לרבות פסיקה, חקיקה, מאמרים, פרשנות ואמנות בינלאומיות


81

הצעת חוק לתיקון דיני המסים, התש"ס-2000

השבחה
  הצעות חוק
 יראו את שער המטבע בו נרכש כמדד ומי";   (3)     אחרי ההגדרה "מדד" יבוא:    ""מועד קובע" - יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000)."    (4)     בהגדרה "מחיר מקורי", בסיפה, בסופה יבוא "לענין זה, יראו את מס העזבון ששולם, כהוצאות השבחה.";   (5)     בהגדרה "מכירה", אחרי המילה "בעקיפין" יבוא "לרבות מכירה או פדיון של יחידה, איגרת חוב, נייר ערך מסחרי או מילווה קצר מועד";   (6)     אחרי ההגדרה "מכירה" יבוא:    ""נייר ערך מסחרי" - נייר ערך שהנפיקה חברה לתקופה שאינה עולה
82

הצעת חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20) (הגבלת תקופת התחולה), התשס"ח-2007

השבחה
  הצעות חוק
 סעיף 33א המוצע, ומאחר שמדובר בסעיף כללי, הקובע אלו הוראות חלות על הנישום, מוצע להשאיר את הסעיף לגבי ההוראות שממשיכות לחול כאמור לעיל.   לפסקה (16) סעיף 31א לחוק קובע כי במכירת נכס קבוע, יראו כל השבחה או הוצאה על חשבון הרכישה, שנעשו בתקופת חוק המיסוי או בתקופת חוק התיאומים, כהשבחה שנגמרה במועד שבו הובאה ההוצאה או ההשבחה בחשבון כנכס מוגן, כנכס קבוע, כגריעה מההון או כשינוי שלילי, לפי העניין, וזאת על אף האמור בחלק ה'
83

תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג - 2002

השבחה
  חקיקה
 ב)    לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת לו בחלק ה'3 לפקודה.     קביעת מחיר מקורי 2.     (א)    במכירת מניה שמקורה בכתב אופציה שהומר למניה, יראו כמחיר המקורי את המחיר המקורי של כתב האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושו למניה.   (ב)    במכירת איגרת חוב, מילווה מדינה שאינו סחיר או מילווה קצר מועד (להלן בתקנת משנה זו - נייר הערך) שיום רכישתו לפני יום המעבר ושאילו נמכר לפני תום שנת המס 2003 היתה מכירתו
84

תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס"ג - 2002

השבחה
  חקיקה
 העתידית; (ב)    בידי מחזיק הזכות או ההתחייבות - התמורה במכירת נכס הבסיס, בניכוי סכומים ששולמו או בתוספת סכומים שהתקבלו על פי תנאי העסקה העתידית, ויראו את יום הרכישה כיום ההתקשרות בעסקה העתידית ואת הסכום ששולם בשל המימוש כהוצאות השבחה; (ג)     על אף האמור בפסקת משנה (ב), היה שיעור המס החל על העסקה העתידית במועד המימוש שונה משיעור המס החל על מכירת נכס הבסיס, יראו את חלק הרווח עד למועד המימוש כרווח או כהפסד, לפי הענין, מעסקה
85

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן

השבחה
  חקיקה
 ביום הראשון של שנת המס 1982 או ביום שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה בידי התאגיד, לפי המאוחר; (4)    לגבי כל נכס אחר שנרכש עד ליום הקובע - לפי שער הדולר ביום הקובע. (ג)    נעשו בנכס השבחות, תתורגם כל השבחה לפי שער הדולר ביום גמר ההשבחה או הגריעה או השינוי השלילי, לפי המוקדם, אך לא לפני המועד שנקבע בתקנת משנה (ב) לצורך תרגום המחיר המקורי של הנכס.     ריווח הון 7.    בחישוב ריווח הון יחולו הוראות אלה: (1)   (
86

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ"ד - 1984

השבחה
  חקיקה
 במישרין בשל שינטוע, בתקופת השינטוע, לרבות הוצאות בשל עקירת הנטיעות הקיימות, הכנת הקרקע לנטיעה, רכישה ונטיעה של שתילים, ייחורים וכנות, רכישת חמרי הרכבה והרכבתם, מים, עיבוד קרקע, טיפול בנטיעות החדשות והתקנת הדליה, למעט - (1)    הוצאות בשל רכישה, השבחה, התקנה או הקמה, לפי הענין, של זכויות במקרקעין, זכויות מים, מכונות, כלים וציוד מכני, רשת השקיה, מבנים וסככות; (2)    סכומי מס ערך מוסף ששולמו בשל הוצאות שינטוע לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;           והכל בניכוי סכומים שנתקבלו
87

חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב - 1952

השבחה
  חקיקה
 והעברה שהוכח עליה להנחת דעתו של המנהל כי היא מתנה שניתנה בתום לב על ידי אדם שאינו עוסק בייצור הטובין הניתנים במתנה או במכירתם;              "ייצור", לרבות כל פעולה שבמהלך הייצור ובכלל זה הרכבת חלקים וכן כל פעולת השבחה ששר האוצר קבע אותה בצו כפעולת ייצור לענין חוק זה;              "יצרן" - מי שעסקו או חלק מעסקו ייצור; [10 - תחילה 1.1.91]              "קמעונאי" - מי שעסקו הוא מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכנים בלבד, או גם למי שאינם צרכנים ובלבד שהיקף
88

צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הפלסטיקה והגומי), התשנ"ב - 1992

השבחה
  חקיקה
 חמרי גלם העשויים, במלואם או בחלקם, פולימרים, אלסטומרים או גומי, מכל סוג שהוא (להלן - חומרי גלם), או מוצרים המיוצרים מחמרי גלם, למעט נעליים (להלן - מוצרי פלסטיקה או גומי);             "ייצור טובין" - לרבות חלק מתהליך הייצור וכן כל פעולת השבחה;             "עוסק" - עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ), שעסקו או חלק מעסקו באלה או באחד מהם: (1)     ייצור טובין בין בעצמו ובין על ידי אחרים; (2)     ייצור טובין עבור עוסק אחר;             "מחזור" - סך
89

גם שבח מקרקעין ראוי שיחושב על פי בסיס כלכלי

השבחה
  מאמרים
 עובדות פסק הדין   בתאריך 26.9.2005 התקשרה העוררת בעסקת קומבינציה לרכישת זכויות בנכס ברח' אברבנאל 23 פינת פלורנטין 2 בתל-אביב (להלן: "העסקה הראשונה"). בנכס התגוררו דיירים מוגנים והעוררת התחייבה כלפי בעלי הקרקע לפנות את הדיירים המוגנים, לשלם היטל השבחה ולבנות עבור בעלי הקרקע 21.33 יחידות דיור. שווי המכירה של הקרקע שרכשה העוררת בעסקה הראשונה, נקבע על ידי המנהל בסך של 5,916,000 ש"ח (מתוכם הוערך שווי שירותי הבנייה לבעלי הקרקע בסך של 3,540,550
90

השפעת מועד אירוע המס על קביעת שווי המכירה ומיסוי ההפרש בין שווי המכירה לתמורה בפועל

השבחה
  מאמרים
 כי דיווח לצרכי מס הכנסה על הכנסות מימון כנגד הקטנת התמורה לעניין חוק מיסוי מקרקעין אותה הוא מבקש".[60]   עמדה זהה ביחס להיוון הביעה רשות המיסים בה"ב 23/98.[61]   6.3    הפרש בין שווי המכירה ובין גובה הוצאות השבחה בעסקאות קומבינציה   בעסקאות קומבינציה, בהן המוכר נותר בעלים של חלק מהקרקע, ומעביר את יתרת הקרקע לרוכש, בתמורה לבניית מבנה על חלק הקרקע שנותרה בבעלות המוכר, יש לבחון מהו גובה ההשבחה לעניין ניכוי הפחת בחישוב ההכנסה החייבת במהלך

1234567891011121314151617181920