השבחה
  


נמצאו 629 תוצאות עבור השבחה. להלן תוצאות 81 - 90

במאגר מיסים מגוון עצום של מסמכים בתחום המיסוי, לרבות פסיקה, חקיקה, מאמרים, פרשנות ואמנות בינלאומיות


81

היטל השבחה ברצף תכניות משביחות: ביקורת על פרשנותו של סעיף 4(5) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

השבחה
  מאמרים
 עמ' 58 מקרקעין א/5 (ספטמבר 2002) עמ' 58 היטל השבחה ברצף תכניות משביחות: ביקורת על פרשנותו של סעיף 4(5) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה מאת ליאור נוימן, עו"ד (כלכלן)   א.    פתח דבר   1.       סעיף 4(5) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן:"החוק" ו"התוספת"), דן בהיטל ההשבחה שיחול בגין מימוש של זכויות במקרקעין, כאשר חל על המקרקעין רצף של תכניות משביחות שלא שולם היטל בגינן. הסעיף מנסה להסדיר את חישוב היטל ההשבחה
82

היטל השבחה: העברה מנאמן לנהנה כ-"מימוש זכויות"

השבחה
  מאמרים
 עמ' 42 מקרקעין א/5 (ספטמבר 2002) עמ' 42 היטל השבחה: העברה מנאמן לנהנה כ-"מימוש זכויות"? מאת ד"ר משה גלברד, עו"ד*     1.     מבוא   הסמכות לגבות היטל השבחה קבועה בסעיף 196א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965[1] הקובע, כי ועדה מקומית לתכנון ובניה תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית לחוק. כידוע, היטל ההשבחה נועד לממן את תקציב פעולותיהן של הוועדות לתכנון ובניה בתכנון ובפיתוח של מקרקעין. הרציונל העומד ביסוד ההיטל הוא לחייב את אלו
83

פרצת המס בתיקון 53 לחוק התכנון והבנייה

השבחה
  מאמרים
 במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002[2] (להלן: "חוק ההסדרים 2002"), אשר במסגרתו הוסדרה תחולתו של תיקון 53 [3] לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965[4], אשר הרחיב את הפטורים מהיטל השבחה במסגרת התוספת השלישית (להלן: "תיקון 53", "חוק התכנון והבניה" ו-"התוספת השלישית" בהתאמה), באופן שנקבע המשך התלייתו והקפאתו של התיקון האמור עד לסוף 2002.   2.      רבים סבורים בטעות, כי אין תחולה להשלכותיו של תיקון 53 לחוק, לאור המשך
84

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975

השבחה
  חקיקה
 לפי הענין, כשהוא מוכפל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום מכירת המקרקעין ומחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המס, בניכוי סכומי המס הניתנים לניכוי כפחת לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, ולפי כל דין אחר; "השבחה" - כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה לשם השבחתם של המקרקעין שאינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה; "מדד" - כהגדרתו בסעיף 93. [הוסף בתיקון מס' 23, תחילה 1.7.02]     החזר מס לתייר 43ב.(א)    תייר זכאי בעת יציאתו
85

חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד - 1994

השבחה
  חקיקה
 39. (א)   במשך כל תקופות הפטור יהיו בעלי זכיון ועסקים באזור החופשי פטורים באזור ממסים, היטלים ותשלומים אלה: (1)    מסים עירוניים, לרבות ארנונה; (2)    מסים והיטלים הנובעים מבניית מבנים או מפיתוח קרקע עבור פעולות באזור, וכן היטל השבחה, דמי הסכמה, ואגרות לפי חוק התכנון והבניה.   (ב)   שוכנע השר כי היו לרשות מקומית הוצאות בקשר לפיתוח אתר שנקבע כאזור חופשי, רשאי הוא לקבוע כי היא זכאית לשיפוי מבעל הזכיון בדרך שיורה.     פטור ממסים על מטבע חוץ
86

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה - 1985

השבחה
  חקיקה
 92 לפקודה; לענין זה, "הפסד ריאלי" - הסכום שבו נמוך ריווח ההון או השבח מהסכום המתקבל מצירופם של שני סכומים אלה: (1)   יתרת המחיר המקורי של הנכס, למעט מחצית הוצאות ההחזקה שלא הותרו בניכוי ולמעט יתרת הוצאות השבחה, הכל כמשמעותן בחלק ה' לפקודה, כפול בשיעור עליית המדד מהיום שבו הנכס הובא בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, ועד יום המכירה; (2)   יתרת הוצאות כל
87

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה

השבחה
  הצעות חוק
 בחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 53), התשס"א-2000  (בסעיף זה - תיקון מס' 53),הוראות סעיף 19(ג) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה,התשכ"ה-1965 (בסעיף זה -התוספת השלישית), כנוסחובסעיף 5 לחוק זה, יחולו גםעל השבחה במקרקעין שנוצרה לפני תחילתו של תיקון מס' 53, ובלבד שעד יום תחילתו שלחוק זה לא קיבל בעל המקרקעין היתר בניה או לא העביר את המקרקעין או את החכירהלדורות בהם.   (ב)     הוראות סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית,כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לא
88

הצעת חוק לתיקון דיני המסים, התש"ס-2000

השבחה
  הצעות חוק
 יראו את שער המטבע בו נרכש כמדד ומי";   (3)     אחרי ההגדרה "מדד" יבוא:    ""מועד קובע" - יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000)."    (4)     בהגדרה "מחיר מקורי", בסיפה, בסופה יבוא "לענין זה, יראו את מס העזבון ששולם, כהוצאות השבחה.";   (5)     בהגדרה "מכירה", אחרי המילה "בעקיפין" יבוא "לרבות מכירה או פדיון של יחידה, איגרת חוב, נייר ערך מסחרי או מילווה קצר מועד";   (6)     אחרי ההגדרה "מכירה" יבוא:    ""נייר ערך מסחרי" - נייר ערך שהנפיקה חברה לתקופה שאינה עולה
89

הצעת חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20) (הגבלת תקופת התחולה), התשס"ח-2007

השבחה
  הצעות חוק
 סעיף 33א המוצע, ומאחר שמדובר בסעיף כללי, הקובע אלו הוראות חלות על הנישום, מוצע להשאיר את הסעיף לגבי ההוראות שממשיכות לחול כאמור לעיל.   לפסקה (16) סעיף 31א לחוק קובע כי במכירת נכס קבוע, יראו כל השבחה או הוצאה על חשבון הרכישה, שנעשו בתקופת חוק המיסוי או בתקופת חוק התיאומים, כהשבחה שנגמרה במועד שבו הובאה ההוצאה או ההשבחה בחשבון כנכס מוגן, כנכס קבוע, כגריעה מההון או כשינוי שלילי, לפי העניין, וזאת על אף האמור בחלק ה'
90

תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג - 2002

השבחה
  חקיקה
 ב)    לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת לו בחלק ה'3 לפקודה.     קביעת מחיר מקורי 2.     (א)    במכירת מניה שמקורה בכתב אופציה שהומר למניה, יראו כמחיר המקורי את המחיר המקורי של כתב האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושו למניה.   (ב)    במכירת איגרת חוב, מילווה מדינה שאינו סחיר או מילווה קצר מועד (להלן בתקנת משנה זו - נייר הערך) שיום רכישתו לפני יום המעבר ושאילו נמכר לפני תום שנת המס 2003 היתה מכירתו

1234567891011121314151617181920