עסקאות גופים ציבוריים
  


נמצאו 63 תוצאות עבור עסקאות גופים ציבוריים.
להלן תוצאות 31 - 40

במאגר מיסים מגוון עצום של מסמכים בתחום המיסוי, לרבות פסיקה, חקיקה, מאמרים, פרשנות ואמנות בינלאומיות


31

ה"ב 1 1.2.93 7/93. אישורים עפ"י חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) 2.

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 ותשלום חובות מס) 2. אישורים למלכר"ים לענין תשלום חובות מס 3. הקטנת שעורי הניכוי במקור שנת המס 1993 1. מבוא 1.1 כמו בכל שנה יתבצע בשנת המס 1993 מהלך ממוחשב של הנפקת אישורים לנישומים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ולניכוי מס מוקטן במקור. לחברות ולמלכ"רים העונים על קריטריוני ציות ואין להם חובות מס כמוסבר להלן, ישלח "אישור מורחב" שיתייחס הן לענין אי קיום חובות מס לצורך קבלת תמיכות מתקציב המדינה והן לעניין נהול פנקסים והגשת
32

ה"ב 52/92 29.12.92 דרישת מקדמות לשנת המס 1993

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 נקבעה ל-%40. לגבי יחידים תנתן אפשרות לבצע הגדלה משרדית עד %50, במקרים חריגים שיצדיקו זאת. 1.2.6 גם השנה לא ישולב בפנקס המקדמות האשור בדבר שעור/פטור הניכוי במקור ו/או האשור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 1.2.7 גם השנה יכולים הנישומים לשלם מקדמות בסניפי בנק הדואר (בין 14-1 לכל חודש) לפני המועד, באמצעות המחאה דחויה וזאת עפ"י הסכם עם בנק הדאר. נישום שישלם לפני המועד יקבל מבנק הדאר קבלה נושאת חותמת מיוחדת
33

ה"ב 1 27.1.92 13/92. אישורים עפ"י חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) 2.

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 חובות מס). 2. אישורים למלכר"ים לענין תשלום חובות מס. 3. הקטנת שעורי הניכוי במקור. שנת המס 1992 1. מבוא 1.1 כמו בכל שנה יתבצע בשנת המס 1992 מהלך ממוחשב של הנפקת אישורים לנישומים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ולניכוי מס מוקטן במקור. לחברות ולמלכ"רים העונים על קריטריוני ציות ואין להם חובות מס כמוסבר להלן, ישלח "אישור מורחב" שיתייחס הן לענין אי קיום חובות מס לצורך קבלת תמיכות מתקציב המדינה והן לעניין נהול פנקסים והגשת דוחו"ת
34

ה"ב 55/91 4.12.91 דרישת מקדמות לשנת המס 1992

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 יחיד נקבעה ל-%45 (כולל היטל) דרישת המקדמות המירבית לגבי חברה נקבעה ל-%40 (כולל היטל). 1.2.5 גם השנה לא ישולב בפנקס המקדמות האשור בדבר שעור/פטור הניכוי במקור ו/או האשור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 1.2.6 גם השנה יכולים הנישומים לשלם מקדמות בסניפי בנק הדואר (בין 14-1 לכל חודש) לפני המועד, באמצעות המחאה דחויה וזאת עפ"י הסכם עם בנק הדאר. נישום שישלם לפני המועד יקבל מבנק הדאר קבלה נושאת חותמת מיוחדת
35

ה"ב 21/91(1) 19.8.91 תמריץ מעבידים בגין העסקת עובדים "נוספים" בתעשיה בחודשים אפריל-יוני 1991

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 ע"י קבלן או נותן שרותים. 3. במפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעדוד השקעות הון תשי"ט-1959 עובד הכלול במספר העובדים לגביהם התחייב המעביד בבקשה לאישור כמשמעותה בסעיף 17 לחוק האמור. 2.3 המעסיק עונה לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976. 2.4 המעסיק דיווח ושילם הניכויים בגין הרבעון עבורו מבוקש התמריץ. 2.5 המעסיק עונה לתנאי הזכאות כמפורש בהמשך. 3. תנאי זכאות לתמריץ 3.1 מעסיק שעמד בתנאים דלעיל יהיה זכאי לתמריץ בגין
36

ה"ב 57/90(1) 26.5.91 - אישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים - אישורים למלכ"רים לענין תשלום חובות מס

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 הוראות בצוע - מס הכנסה ה"ב 57/90(1) 26.5.91 - אישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים - אישורים למלכ"רים לענין תשלום חובות מס - הקטנת ניכויים במקור מיסים ה/4 ג-52 יג בסיון תשנ"א 26 במאי 1991 372 אל: תפוצה א', נצ(2), ב(3), ג(1), ד(1), ו' לפעולה: רכזי חוליות השומה והניכויים, הגובים הראשיים, לידיעה: מפקחי מס הכנסה ומזכירי חוליה, יחידת המלכ"רים. תוספת 1 להוראת ביצוע מס' 57/90 שומה/גביה/משפטית הנדון: 1. אישורים עפ"י חוק עיסקאות גופים ציבוריים
37

ה"ב 21/91 26.3.91 תמרוץ מעבידים בגין העסקת עובדים נוספים בתעשיה

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 ע"י קבלן או נותן שרותים. 3. במפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעדוד השקעות הון תשי"ט-1959 עובד הכלול במספר העובדים לגביהם התחייב המעביד בבקשה לאישור כמשמעותה בסעיף 17 לחוק האמור. 2.3 המעסיק עונה לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976. 2.4 המעסיק דיווח ושילם הניכויים בגין הרבעון עבורו מבוקש התמריץ. 2.5 המעסיק עונה לתנאי הזכאות כמפורט בהמשך. 3. תנאי זכאות לתמריץ 3.1 מעסיק שעמד בתנאים דלעיל יהיה זכאי לתמריץ בגין
38

ה"ב 3/91 29.1.91 דרישת מקדמות לשנת המס 1991

עסקאות גופים ציבוריים
  חוזרים
 1.2.6 הבסיסים לגבי יחידים מש.מ. 1989 ואילך לא יכללו הכנסה משכ"ד עליה שולם %10 מס סופי. 1.2.7 גם השנה לא ישולב בפנקס המקדמות האשור בדבר שעור/פטור הניכוי במקור ו/או האשור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 1.2.8 צוינה בפנקס המקדמות שנת הבסיס לפיה חושב שעור המקדמה, וכן צוינה תוספת ההיטל בתיקים החייבים בו. 1.2.9 שאילתא 160N פתוחה לשמוש המייצגים, דבר שיאפשר השלמות נתונים חסרים (מחזורים, ניכויים במקור) ויחסוך עבודה למשרדים. 1.2.10 נפתחה
39

מחוזי, ע"מ 37396-02-12, אסמי עוז 2000 בע"מ נ' פקיד שומה חדרה.

עסקאות גופים ציבוריים
  פסיקה 08.01.2014
 את חובת הניכוי במקור. תקנה 2 לתקנות קובעת:   "(א)  משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששוויים אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.   (ב)   על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים וכי הגיש
40

מחוזי, ע"מ 35505-06-11, שמעון ראובן נ' מע"מ רחובות.

עסקאות גופים ציבוריים
  פסיקה 03.04.2013
 המערער - א.ס.) באישור יעקב שמיר.   בנוסף לכך הציג המערער אישור לצורך ניכוי מס במקור של יעקב שמיר. אישור בתוקף מיום 2.3.05 ועד ליום 31.3.07, אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 המתייחסים לאורן שמיר בתוקף מיום 29.1.07 ועד ליום 2.8.07. במצורף למסמכים הנקובים לעיל צרף המערער צילום תעודת זהות של יעקב שמיר ואורן שמיר.   כמו כן הציג המערער הסכמים כדלקמן:

1234567