פרשנות: סעיף 45א לפקודת מס הכנסה
פרשנות: סעיף 45א לפקודת מס הכנסה
  

סעיף 45א: זיכוי בעד דמי-ביטוח ותגמולים
קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה, עמ' ג - 289

מס הכנסה

זיכוי בעד דמי-ביטוח-חיים, תגמולים וקצבה

1.     כללי

סעיף 45א(א) לפקודה קובע, כי יחיד יהא זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 25% מן התשלומים הבאים, ששילמו הוא, בן-זוגו, ילדו או הורהו:

(א)     תשלום ששילם לביטוח-חיים או לביטוח חיי בן-זוגו, ילדו או הורהו בחברת-ביטוח, ובלבד שהוא תושב ישראל. לענין זה - חברת-ביטוח אפשר שתהא גם חברת-ביטוח זרה.

(ב)     תשלומים לקופת-גמל מאושרת על-פי סעיף 47 כמפורט להלן:

לקופת-גמל לתגמולים כעמית עצמאי (היתרה שלא נוכתה, בהתאם לסעיף 47 לפקודה).

לקופת-גמל תגמולים כעמית-שכיר.

לקופת-גמל לקצבה כעמית-עצמאי (היתרה שלא נוכתה, בהתאם לסעיף 47).

לקופת-גמל לפנסיה יסודית.

לקופת-ביטוח (קופת-גמל בחברת-ביטוח) - כעמית-שכיר או כעמית-עצמאי.

לא יינתן זיכוי בגין תשלומים לקרן השתלמות אף אם היא קופת-גמל. תחולת הוראה זו החל מ-1.7.1985.[1]

2.     זיכוי בעת תשלומים לפנסיה מקיפה

2.1     סעיף 45א(ב) לפקודה קובע, כי יחיד יזוכה במס בשיעור של 35% מן התשלומים ששילמו הוא, בן-זוגו, ילדו או הורהו, בשנת-המס - לקופת-גמל לקצבה במסגרת פנסיה מקיפה.

"פנסיה מקיפה" לעניין זה, היא תוכנית פנסיה הכוללת גם תשלומי פנסיה בגיל הפרישה, בשל נכות ותשלומי פנסיה לשאירים (סעיף 45א(2).

במשק נהוגות מספר תוכניות לפנסיה מקיפה, כגון קופות הפנסיה של "חברת העובדים" וכן קופות-פנסיה במפעלים ובמוסדות ציבור אחרים. תוכניות הגמלה בחברות-הביטוח אינן מוכרות כתוכניות פנסיה מקיפה, למעט קרן פנסיה "יוזמה" הפועלת לצידה של חברת-הביטוח "מגדל".

...המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.