שיעור פחת
  


נמצאו 141 תוצאות עבור שיעור פחת. להלן תוצאות 21 - 30

במאגר מיסים מגוון עצום של מסמכים בתחום המיסוי, לרבות פסיקה, חקיקה, מאמרים, פרשנות ואמנות בינלאומיות


21

הצעת חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007

שיעור פחת
  הצעות חוק
 באותו חוק.   סעיף 3   מוצע לקבוע כי שיעור הפחת שיותר לחברה בעלת בנין להשכרה, בעד הבנין להשכרה, יהיה 20%, או שיעור נמוך יותר אם בחרה בכך החברה; בחירה כאמור היא חד פעמית ולא ניתן לחזור ממנה. שיעור פחת זה מותנה בהשכרת 70% לפחות מהדירות בבנין, בידי החברה, במשך 10 שנים רצופות לפחות, כמו גם בהתקיימות שאר התנאים הקבועים בהגדרה "בנין להשכרה" במהלך תקופה זו. הפרת תנאי כאמור תביא להוספת ההפרש שבין הפחת שנוכה לפי הסעיף
22

הצעת חוק לתיקון דיני המסים, התש"ס-2000

שיעור פחת
  הצעות חוק
 ד)     הפטור לפי סעיף קטן זה יחול רק אם בידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.   (ה)    מי שקיבל הטבה לפי פסקה זו, לא יחולו לגביו תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989;   (ו)     יראו את הסכום הנקוב בסעיף זה כאילו תואם לאחרונה ביום כ"ג טבת התש"ס (1 בינואר 2000)."    תיקון סעיף 9א 12.    בסעיף 9א(א) לפקודה, בהגדרה "קצבה מוכרת" -   (א)     בפסקת משנה (1), במקום "
23

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס"א - 2001

שיעור פחת
  חקיקה
 תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס"א - 2001 מס הכנסה תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס"א-2001(1)     בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(8), 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:     הגדרות 1.      בתקנות אלה -   "אניה" - כלי שיט, כהגדרתו בחוק הספנות, שעיקר שימושו הוא הובלת משאות בין מדינות, אשר לא אושר לתכנית מאושרת כמשמעותה בסעיף 18 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ואף אדם לא קיבל בשלו
24

תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ"ו - 1985

שיעור פחת
  חקיקה
 תחולה 3.    תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1985 ואילך.   י"ח באב התשמ"ה (5 באוגוסט 1985)                                                              יצחק מודעי                                                            שר האוצר   _______________________ (1)      ק"ת 4858 התשמ"ה, 20.9.85 עמ' 2.            החל משנת המס 1989:ראה תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים) התשמ"ט1989-, שהותקנו מכח סעיף 21(ד) לפקודה, המתפרסמות בחוברת זו;            החל מ1.7.90- עד 31.12.95: ראה חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן1990- המתפרסם בקר"ן א'.
25

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו - 1986

שיעור פחת
  חקיקה
 כאמור - תחול שיטה זו בכל התקופה שבה היא תובעת פחת בשל הציוד, והיא לא תוכל לחזור בה מבחירתה ולא תהא רשאית לגבי אותו ציוד לתבוע פחת לפי השיעורים שנקבעו בחוקי העידוד או בתקנה 2(א).     שיעור פחת בשל נכס שלא צויין במפורש 5.    שיעור הפחת(2) בשל נכס קבוע שתקנות 2 עד 4 אינן חלות לגביו, יהיו שיעורי הפחת שנקבעו בתקנות הפחת.     תחולה 6.    (א)   תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1986.   (ב)   ציוד שהפחת
26

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט - 1989

שיעור פחת
  חקיקה
 מס הכנסה תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט - 1989 תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989(1)   [התקנות לא יחולו אם נתקבלה הטבה לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה) התש"ן1990-](2)     בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21(ד), 98 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:     הגדרות 1.    בתקנות אלה -        "מס רכוש" - מס רכוש המשתלם על פי
27

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט"ז - 1956

שיעור פחת
  חקיקה
 ולמעט מקרקעין;(2)   הגדרת "הוצאות חיפוש ופיתוח" עד החלפתה   "הוצאת חיפוש ופיתוח" - כל ההוצאות שהוצאו בחיפוש ובפיתוח נכס נפט, כולו או מקצתו, לרבות הוצאות לבדיקות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים וכיוצא באלה ולמעט הוצאות לרכישת נכס שנקבע לו שיעור פחת לפי תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן - תקנות הפחת).   3.      בטלה;(2)   תקנה 3 עד לביטולה   ניכוי אזילה 3.    (א)   בבירור ההכנסה החייבת במס של בעל טובת הנאה בשנת מס פלונית יותר ניכוי בשל אזילת מלאי
28

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג - 2003

שיעור פחת
  חקיקה
 תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג - 2003 מס הכנסה תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003(1)   בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ולפי סעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   פחת למוניטין 1.     הפחת בשל מוניטין ששולם בעדם יהיה בשיעור של 10% לשנה ממחירם המקורי.   סייג לפחת 2.    (א)    האמור בתקנה 1 לא יחול ברכישת מוניטין מקרוב כהגדרתו בסעיף
29

חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א - 1991

שיעור פחת
  חקיקה
 או מועד החלטת הממונה על פתיחה בחקירה לפי סעיף 24, לפי המאוחר מביניהם.   חילוט ערובה זמנית 32כג.(א)     ערובה זמנית המופקדת לגבי טובין שעליהם חל צו כאמור בסעיף 32כב תחולט בהתאם להוראות הצו, ואולם אם פחת שיעור ההיטל מסכום הערובה הזמנית המופקדת, תחולט הערובה בגובה סכום ההיטל וההפרש יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (בסעיף זה - הפרשי הצמדה וריבית), ואם עלה שיעור ההיטל על סכום הערובה הזמנית
30

מכירת זכויות חוקתיות, זכויות אישיות וזכויות כלכליות ומיסוי מענקי הפרטה

שיעור פחת
  מאמרים
 20% בשנת המס הנדונה) ללא קשר לשאלה, אם נרכשו לפני או אחרי "מועד הקובע" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה. כידוע, רכישת מוניטין מזכה את הרוכש גם בניכויי פחת בשיעור של 10% מעלותם, בהתאם לתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003, ק"ת תשס"ג מס' 6259, עמ' 1003. [24].    תוצאות הדיון משפיעות בהכרח גם על נושאי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות. העובד והמעביד חייבים בדמי ביטוח לאומי על הכנסת עבודה המשתלמת לעובדים אך אין הם חייבים בתשלומי חובה אלה

123456789101112131415