תוצרת חקלאית
  


נמצאו 127 תוצאות עבור תוצרת חקלאית. להלן תוצאות 41 - 50

במאגר מיסים מגוון עצום של מסמכים בתחום המיסוי, לרבות פסיקה, חקיקה, מאמרים, פרשנות ואמנות בינלאומיות


41

חוק מס מעסיקים, התשל"ה - 1975

תוצרת חקלאית
  חקיקה
 עבודה בעד עבודה באחד מאלה יהיה פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה: (1)    במפעל תעשייתי שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969; (2)    במשק חקלאי המשמש בשנת המס בעיקר לייצור תוצרת חקלאית לרבות צמחים ובעלי חיים; (3)    בתאגיד העוסק בשיווק ואשר לפחות 70% מהשיווק שלו בשנת המס הם מכירות לחוץ לארץ של מוצרים תעשייתיים שיוצרו בישראל או של תוצרת חקלאית ישראלית, בין דרך מכירה של מוצרים ותוצרת כאמור שקנה
42

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א - 1990

תוצרת חקלאית
  חקיקה
 וסופה בתום שנת המס 2012;(2)(4) (6)    "נכס" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה לרבות זכויות כאמור בפסקאות (3) ו-(4) להגדרה האמורה; (7)    "הכנסה מחקלאות" - לרבות הכנסותיו של נישום מאספקת שירותים או נכסים בחקלאות, מעיבוד ושיווק תוצרת חקלאית ומהשכרת נכסים המשמשים בחקלאות; (8)    "מדד של חודש פלוני" - המדד של אותו חודש שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש שלאחריו; (9)    "סכום נוסף" - סכום שכתוצאה מההסכם הפך לחוב של הנישום, ושבהסכם נקבע שעל הנישום לשלמו בשנות ההסכם, לרבות
43

חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב - 1992

תוצרת חקלאית
  חקיקה
 לגבי חוב של חבר באגודה חקלאית לאגודה החקלאית שבה הוא חבר - כל חוב כאמור אלא אם כן תוכיח האגודה החקלאית כי חוב מסויים אינו נובע מעיסוקו כחקלאי(2); "חוק הבוררות" -חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; "חקלאי" - יחיד העוסק בייצור תוצרת חקלאית, שהוא בעל זכויות בקרקע, לרבות זכות שימוש, שהוקצתה לו מיכסת מים למטרת חקלאות, או שהוא בעל זכות מהמדינה לאדמות מרעה, למעט יחיד כאמור שהוא חבר או שותף או בעל אמצעי שליטה בתאגיד מהמפורטים בחלק ב' לתוספת
44

מ"ה 11/91 8.4.91 דברי הסבר לתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים)

תוצרת חקלאית
  חוזרים
 התיאומים לפי סעיף 9 לחוק התיאומים. לענין ניכוי ה"סכום הנוסף" מהכנסות מחקלאות החל משנת מס 1993 נקבעה הגדרה מיוחדת להכנסות מחקלאות בתקנה 1(7) הכוללת בנוסף להכנסות מחקלאות הכנסות מאספקת שירותים או נכסים בחקלאות, עיבוד ושווק תוצרת חקלאית והכנסות מהשכרת נכסים המשמשים בחקלאות. 4. שימוש בהכנסות לקזוז סכום נוסף והפסדים תקנות 2 ו-3 מפרטות סוגי הכנסות הפטורות ממס מכח ההסדר. לשם מניעת כפל הקלות נקבעו הוראות מיוחדות בתקנות 5 ו-6. להלן סדר הפעולות לקביעת
45

מ"ה 37/90 15.11.90 הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון)

תוצרת חקלאית
  חוזרים
 בתי ספר, סוחרי מקרקעין, סוחרי ומתווכי רכב), בוטלה האפשרות שחוזי מכירה או הסכמים ישמשו תחליף לחשבונית. יחד עם זאת נקבעה בסעיף 5 לתוספת ט' חובת "שמירת חוזים". 6. בתוספת י"ב (חקלאים) - הוספה הגדרת "משווק" וכן שונתה הגדרה "תוצרת חקלאית" על מנת להתאימה לתקנות מע"מ. (ג) מועדי רישום בתעוד ובספרי חשבון 1. מועדי רישום בתעוד - תיקון סעיף 17 - כאמור לעיל, סעיף זה הותאם לחוק ולתקנות מע"מ. נקבע כי במקרים שהנפקת טובין נעשית באמצעות תעודת משלוח או
46

מ"ה 7/90 11.3.90 תיקון מס' 81 לפקודת מס הכנסה

תוצרת חקלאית
  חוזרים
 5. סעיף 5 לתיקון - תיקון סעיף 129 לפקודה - שינוי שעור המס החל על אגודות שיתופיות מסוימות 5.1 מהות התיקון והצורך בו סעיף 129 לפקודה קובע כי אגודה שיתופית העוסקת בעיקר בשיווק או בעיבוד של תוצרת חקלאית של חבריה, תהא פטורה ממס חברות על הכנסתה ממקורות אלה. הטבה זו נקבעה בתקופה שבה שיעור מס ההכנסה היה %35. בעת הורדת שיעורי מס ההכנסה בתיקון מס' 72 לפקודה בשנת המס 1987, לא תוקן סעיף זה בשל טעות, וכתוצאה
47

ה"ב 26/85 19.3.86 הטיפול בבקשות להקטנת/ביטול ניכוי מס במקור

תוצרת חקלאית
  חוזרים
 5 ) ספציפי עובדים או קבלני משנה ) לקבוצת זו ומעלה %15% 25 ) 5. תשלום בעד עבודות הלבשה, מתכת, חשמל, אלקטרוניקה או הובלה (המחא"ה), שרותים או נכסים %20% 30 6. תשלום בעד עבודה חקלאית %20% 30 7. תשלום בעד תוצרת חקלאית %5% 15 8. תשלום בעד עיבוד יהלומים %20% 30 -כאשר המקבל מעסיק 1-4 ) עובדים או מועסקים %15% 25 )שע"מ לא )ימציא אשור - כאשר המקבל מעסיק 5 )ספציפי עובדים או יותר %10% 20 )לקבוצה זו 4.2 הקריטריונים
48

מערכת תיאומי מס IMAS שינויים ותיקונים (ה"ב 15/00)

תוצרת חקלאית
  חוזרים
 סוגי הכנסה אלה נועדו בעקרון להכנסות משרותים שאינם מגיעים לכדי עסק, ועל כן אין המקבל חייב לפתוח תיק במס הכנסה.   מסיבה זו בוטלו בשאילתא IMAS סוגי הכנסה שהם עסק מובהק כמו:   סוג 18 - עבודות בניה סוג 21 - תוצרת חקלאית סוג 22 - הסעת עובדים סוג 23 - עיבוד יהלומים.   באשר לשאר סוגי ההכנסה המנויים להלן לא חל שינוי. ניתן לשדר בגינם פטור לפי סעיף 9(5) כמוסבר לעיל.   להלן הרשימה:   סוג הכנסה 10 - שכר דירקטורים סוג הכנסה
49

ה"ב 39/93 10.6.93 עריכת הסכמים וחילופי מידע לענין מע"מ ע"י מפקחי מס הכנסה

תוצרת חקלאית
  חוזרים
 8", על המפקח לציין בתרשומת את הנימוק המתאים לשימוש בקוד "8". 3.1.4 לא ייערך הסכם לצורכי מע"מ בתיקי שותפים המתנהלים במשרדי שומה שונים. בתיקים אלו יש לציין בשדה 103 את הספרה "3". 3.1.5 בתיקי חקלאים העוסקים בשיווק תוצרת חקלאית (פירות וירקות) ושאין להם הכנסה נוספת ממקורות אחרים יש לציין בשדה 103 את הספרה "1". 3.1.6 בתיק בו יש הכנסות עסקיות הן לבעל והן לאשה ותוספת ההכנסה לשניהם או לאשה בלבד, במקרים אלו יש לציין בשדה
50

ה"ב 28/91 14.4.91 מיקום וטיפול בתיקי תושבי האזור-תאגידים ויחידים

תוצרת חקלאית
  חוזרים
 משרדי מס הכנסה באיזור חתומים אישית על ידם ולאחר תאום מראש עם קמ"ט מיסים. 6.3 אין להוציא אישורים על הקטנת נכוי מס במקור מתחת לריצפה של %10 למעט המקרים הבאים: - מתפרות - עבור עבודות הלבשה - %5. - חקלאות - עבור תוצרת חקלאית - %5. 6.4 בכל מקרה חל על קמ"ט מסים איסור מוחלט להנפיק אישורים מתחת לשיעורים שפורטו לעיל. מנכים שהם תושבי ישראל יתבקשו שלא לכבד אישורים המונפקים ע"י קמ"ט מיסים יו"ש ועזה בהם נקבעו שיעורים נמוכים יותר מהאמור

12345678910111213