כתב עת רבעוני - מיסים

כותרת משנית: מנוי שנתי

כתב עת רבעוני לענייניי מיסים כתב-עת הסוקר ומגיש אחת לשלושה חודשים, מאז שנת 1987, את כל החידושים בתחום המס, לרבות חוקים, הצעות חוק, תקנות, פסקי דין, חוזרי רשות המיסים, מאמרים ופרשנות בנושאי מיסים של מומחים אורחים וצוות מיסים. :בכל גיליון שמתפרסם מופיעים המדורים הבאים מאמרים מאמרים של חברי הצוות ומומחים אורחים בתחומי המס השונים. כאן מתפרסמים גם המדורים הקבועים: סקירת חקיקה, חקיקה כל דברי החקיקה שפורסמו בחודשיים שקדמו למועד צאת החוברת לאור, לרבות חקיקה שאושרה וטרם פורסמה. חוזרים מקצועיים כל חוזרי רשות המיסים, בתחומי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף מובאים בנוסחם המקורי והמלא. פסיקה בכל חוברת מתפרסמים כ-50 פסקי דין שניתנו במהלך החודשיים האחרונים, בכל תחומי המס ובכל הערכאות. עורכים: (עו"ד ורו"ח י. פלומין, עו"ד ד. נייגר, עו"ד א. צחור, עו"ד ד"ר א. רפאל, עו"ד ד"ר ד. ביין).