חדשות
דחיית עתירה להורות למשיבים להתקין תקנות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, שתקבענה מתווה לפיצוי עסקים שניזוקו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה בישראל
14.05.2020
הרשעה בעבירות של הוצאות חשבוניות כוזבות לפי סעיפים 117(ב)(5) ו-(6) לחוק מע"מ
14.05.2020
הוצאת האזנות סתר שצורפו לתצהירים של עדי הנישום בערעור מס, כאשר רשות המיסים לא הסתמכה עליהם בקביעת השומות
13.05.2020
סיווג הכנסות ממכירת דירות של בעלי חברות בתחום הבנייה כעסקאות פירותיות וכהוניות וקנסות על הכנסות מהפרשי הון
13.05.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש