חדשות
קבלת ערעור בעניין קביעת מועד ביצוע העיסקה, שהוא מועד מתן פסק בוררות בין הצדדים ; דחייתו בעניין שווי המכירה, שהוא סך כל התמורות לפי פסק הבוררות
22.11.2020
דחיית ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה, למרות שנימוקי השומה לא נשלחו במועד, לאור הלכת "ביר"; מתן ארכה להגשת השגה עקב שהיית הנישום בחו"ל
19.11.2020
דחיית עתירה למתן פטור מדיווח על הכנסות מחו"ל - הוראות הפקודה המעניקות את הפטור אינן יכולות לשמש כסות לפעולות בלתי חוקיות ולמנוע העמדה לדין
19.11.2020
"איגוד מקרקעין" שרכש מקרקעין ומכר מניותיו בטרם השלמת רכישתם, נחשב "איגוד מקרקעין", וישלם מס רכישה לפי שווים המלא
17.11.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש