חדשות
דחיית ערעור על גזר דין של 24 חודשי מאסר וקנס בסך 120,000 ש"ח בגין ריבוי עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך במטרה להתחמק מתשלום מס בנסיבות מחמירות לפי סעיפים 117(ב)(5) ו-117(ב)(2) לחוק מע"מ ועבירות מרמה לפי סעיפים 220(4) ו-220(5) לפקודה
02.05.2021
אושרה תובענה ייצוגית בשאלת החוקיות של ניכויי הפחת שערכה רשות המיסים בבואה לחשב מס שבח בגין מכירת דירות מושכרות
29.04.2021
זקיפת שווי שימוש ברכב - לא ניתן לחרוג מההסדר הקבוע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), ולזקוף שווי שימוש בסכום חלקי בלבד
28.04.2021
דיון בשאלה האם מתקיימת זכאות במענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסק שהירידה במחזורי הפעילות שלו נובעת מוויתור על דמי שכירות, ומה הדין במקרה ששבו השוכר, לו ויתר העסק על דמי השכירות, הוא בעל עניין בחברה המשכירה
27.04.2021
דחיית בקשה לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה מאחר שהעוררת מבקשת לסטות מהנוסחה המבוססת על דיווחיה למס ערך מוסף, ולקבוע כי הנוסחה לחישוב סכום המענק היא על בסיס צבירה
27.04.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש