חדשות
דחיית בקשה לתיקון שומה - יום המכירה הוא יום החתימה על הסכם הרכישה ולא יום התקיימות התנאים המתלים ; מנהל מיסוי מקרקעין אינו מוסמך להאריך את התקופה הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מכוח הסמכות שבסעיף 107 לחוק
13.05.2021
דחיית בקשה לביטול פסק דין שניתן בערעור על שומה, מחמת אי תשלום אגרה
12.05.2021
דחיית ערעור של חברה המספקת כ"א לחברות בנייה, על פסילת ספריה והטלת כפל קנס, עקב ניכוי מס תשומות לפי חשבוניות שהוצאו שלא כדין
11.05.2021
דחיית ערעורי מס על שומות, בכפוף לתיקונן; דיון בזכות הטיעון בהליכי שומה, בנטלי הראיה, ובהפרת זכות השימוע
10.05.2021
דחיית ערעור על הטלת כפל מס מכח סעיף 50(א) לחוק מע"מ, בעקבות הרשעה בהליך פלילי שעניינו הוצאת חשבוניות שלא כדין
09.05.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש