חדשות
חוק מיסוי מקרקעין קובע פרוצדורה ספציפית לביטול עסקאות במקרקעין ואין לעקוף זאת באמצעות צירוף מנהל מיסוי מקרקעין להליך הביטול
21.03.2019
דחיית בקשה לפסילת השופטת מלשבת כיו"ר ועדת מיסוי מקרקעין ת"א
21.03.2019
הפקדת ערובה כתנאי להגשת ערעור על שומת מס מכוח סעיף 353א לחוק החברות
20.03.2019
דחיית ערעור של שומת מס תשומות ופסילת ספריו של עוסק בשיווק דלקים, למעט חשבונית אחת שנכללה בשומה האמורה בטעות
20.03.2019
12 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מנהל חברות לבניין שהגיש דוחות כוזבים למע"מ בגינם ניכה מס תשומות בסך כ-5.5 מיליון ש"ח, ולא דיווח למס הכנסה על הכנסות בסך של כ-16.5 מיליון ש"ח
20.03.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש