חדשות
דחיית עתירה בעניין אישור הסכם פשרה עם רשות המיסים
26.11.2020
דחיית ערעור בעניין שומה כלכלית לפני מיטב השפיטה בענף הדגים
26.11.2020
גמול ושכ"ט לתובע ייצוגי וב"כ בעקבות הסכמת הצדדים וקבלת התביעה להשבת יתרות זכות שטרם הושבו לנישומים
25.11.2020
קבלת בקשה לסילוק על הסף של תביעה שעניינה למעשה ערעור על שומת מס משנת 1995, שהגיש נישום נגד פקיד השומה, בשיהוי ובהליך משפטי לא ראוי
25.11.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש