חדשות
הן מעסיקי עובדים זרים חוקיים והן מעסיקי מסתננים ישלמו היטל עובדים זרים בשיעור מופחת של 15% בהתאם לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל
21.07.2019
דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין גביית מס במסגרת הליך גילוי מרצון, תוך דחיית הטענה להתיישנות חלק משנות המס
21.07.2019
הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין סווג מקרקעין צמודים לדירה לצרכי מס רכישה
21.07.2019
חובת הסודיות הסטטוטורית החלה על רשות המסים שלא למסור לנאמן דו"חות כספיים של חברה בבעלותו של החייב
17.07.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש