חדשות
אופן המיסוי של עסקאות למתן שירותים בשיטת קוסט פלוס, בין חברות הקשורות בהתאם להוראת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה, כאשר הנישומה היא חברת בת ישראלית הנמצאת בבעלותה של חברת אם אמריקאית
24.4.2018
דחיית ערעור על דחיית תביעת מבטח לקבלת שיפוי ממנהל מס רכוש וקרן הפיצויים בגובה תגמולי הביטוח ששולמו למבוטחת בגין נזק שנגרם כתוצאה מפעולות איבה שארעו בשנת 2008
23.4.2018
קבלת ערעור על שומת מס הכנסה בגין עסקת חכירה, תוך קביעה כי עצם היוון התמורה לצורך תשלום מס שבח, אינו מלמד על עסקת אשראי בין המחכיר לחוכר
23.4.2018
34 חודשי מאסר בגין הוצאת חשבוניות בסך למעלה מ-17 מיליון שקלים, מבלי לשלם את המס הכלול בהן והגשת דו"חות כוזבים
17.4.2018
דחיית בר"ע, על דחיית ערעור על הרשעה וגזר דין של 16 חודשי מאסר בגין עבירות של ניכוי מס תשומות בסך למעלה ממיליון שקלים ללא חשבוניות
17.4.2018
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש