"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
ערכת לימוד לחשבי שכר בכירים
ערכת לימוד לחשבי שכר בכירים
₪ 325.00
חדשות
36 חודשי מאסר למנהלי חברה להובלת מחצבים ועבודות עפר בגין עבירות על חוק מע"מ, חוק הלבנת הון, חוק העונשין - אי ניהול פנקסי חשבונות והעברת חשבוניות פיקטיביות
28.07.2021
עסקה מלאכותית - דחיית ערעורים על שומות שעניינן מכירת פסלים של הפסל רודן בתמורה לכ-40 מיליון ש"ח, מהמערער למערערת שהיא חברה בשליטתו
27.07.2021
שיוך חוזי של בתים בקיבוץ המהווה "מכירה" - שומות העוסקות בהסכמים בין קיבוץ לבין חבריו העוררים, במסגרתם שוייכו להם בתים ומגרשים לבנייה עצמית בשטחי הקיבוץ
27.07.2021

מאמרים משפיעים

ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד שי אהרונוביץ, עו"ד דנה קליין

כותבי המאמר, עו"ד שי אהרונוביץ, סמנכ"ל בכיר ברשות המסים, ועו"ד דנה קליין (הכותבים על דעתם בלבד) מציגים במאמר מעמיק את הליכי החקיקה ההיסטוריים של סעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין הדן בזיכוי הניתן לפיצויים בגין הפקעה. לצורך הבנת כוונת המחוקק מציגים הכותבים את דברי חברי הכנסת החל משנת 1949 ועד לתיקונים האחרונים לסעיף זה וכן את מכלול פסקי הדין הדנים בנושא. עמדת כותבי המאמר היא, שהנימוק הכלכלי שעמד בבסיס מתן הזיכוי ממס בשיעור של 50% היה צמצום השחיקה הריאלית של הפיצויים מיום פסיקתם ועד לקבלתם, ולא מתן הטבה "מוסרית" למי שזכותו במקרקעין נשללה בכפייה על ידי המדינה.

המחלוקת לגבי מיסוי של רכישה עצמית של מניות - ההיבט של דיני החברות

עו"ד ערן רוזמן

כותב המאמר מצביע על עיוות בחוזר מס הכנסה בנושא רכישה עצמית של מניות, כאשר בעל מניות שאינו מעורב ברכישה העצמית מוצא עצמו (לעתים בעל כורחו) כחייב מס בגין רכישת מניות ע"י החברה מבעל מניות אחר. לכותב המאמר פתרון בדרך של תכנון מס מושכל המעורר ספקות ביחס להחלת דיני החברות.

מהי מתנה לצרכי מס הכנסה?

פרופ' יעקב נוסים

המאמר דן בנושא מחיי היום-יום: מתן מתנה והתנאים לחיובה או אי-חיובה במס. המאמר, פרי עטו של פרופ' יעקב נוסים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן) מקיף את יסודות המס והיקפם בתחום זה בישראל, תוך שימת לב לפסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניינו של המקובל הרב אבוחצירה. המאמר מתייחס למתנות בידי רופאים ובעלי מקצוע הניתנות מתוך נוהג או רגשות תודה, ולחילופין כתמורה, ומציג את הלכת אבוחצירה כהרחבה מעל ומעבר לנדרש בחוק ואף בעמדת רשות המסים. ביהמ"ש העליון שמט למעשה את התנאים הבסיסיים בעניין "נדיבות לב" ואף "היעדר תמורה", תוך הרחבת מבחן התדירות.

עמדות חייבות בדיווח לרשות המסים - ועכשיו (כמעט) כל אחד יכול

עו"ד ורו"ח דני גבאי

במאמר זה, מנהל המחלקה המקצועית של חטיבת המס בפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte) מסווג ומנתח את מכלול 89 העמדות החייבות בדיווח בתחום מס ההכנסה שפורסמו עד תום 2020 ע"י רשות המסים. המאמר מבקר את הכמות העצומה של העמדות והחובה לסקור את כולן במהלך הגשת הדוח תוך המלצה לשינוי סיווגם בעתיד.

התאמה משנית?

ד"ר מ' בריקר, עו"ד מ' חקק ועו"ד ל' גור

בכירי תחום המיסים במשרד עו"ד מיתר, ד"ר מ' בריקר, עו"ד מ' חקק ועו"ד ל' גור, מנתחים לפרטי פרטים את הסוגיה המוכרת כ"התאמה משנית" המתעוררת בהקשר של מחירי העברה. מעבר להתאמת המחיר החוזי בין צדדים קשורים, עפ"י מנגנון מחירי העברה, נסקרת במאמר זה ההתאמה המשנית הדנה באופן ההתייחסות ליתרת המזומן הנותר בחברה לאחר יישום עקרון "אורך הזרוע" במחירי ההעברה. אותה יתרה עשויה להיחשב הונית (הלוואה) או פירותית כהכנסה פסיבית (דיבידנד או ריבית) בהתאם לסיווג התוספת או ההפחתה שבוצעה ע"י רשויות המס במחירי ההעברה. במסגרת זו מובאת לעומקה הנחיית רשויות ה-OECD תוך ביקורת על הפסיקה הישראלית הנסמכת שלא כדין, לדעת הכותבים, על הוראות סעיף 85א לפקודה.