"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
קבלת ערעורה של עמותה על שומות מס הכנסה, בטענה לפטור ממס על דיבידנדים כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה, תוך קביעה שאינה בעלת שליטה בקבוצת עזריאלי לצורך הסעיף
13.09.2021
קבלת בקשה לקיים חקירה נגדית באמצעות היוועדות חזותית, במסגרת הדיונים בערעור על שומה שנקבעה בצו
13.09.2021
סיווגה של זכות במקרקעין שרכש המערער כדירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה, ולא כקרקע, כטענתו ; קבלת הערעור בעניין התשלומים ששילם במסגרת הסכם גישור, אשר אינם מהווים חלק משווי הרכישה
05.09.2021

מאמרים משפיעים

רכב אחד לי, רכב אחד למדינה מס הקניה המוטל על כלי רכב במדינת ישראל - התכלית, האתגרים והצעות לפתרון

עו"ד עומר וגנר

על יבוא רוב סוגי כלי הרכב הפרטיים למדינת ישראל (כגון: מזדה 3, יונדאי 30I), מוטל מס קניה בשיעור של 83% מערך הטובין לצרכי מכס - מס בשיעור גבוה מאוד. האם בשנת 2021 מוצדק לחייב כלי רכב פרטיים במס קניה בשיעור שכזה? המאמר סוקר את הדין ביחס להטלת מס קניה ככלל, הטלת מס קניה על כלי רכב בפרט, ינתח את התכליות העומדות בבסיס הטלת המס, יבצע השוואה לנעשה בחו"ל, תוך מתן עמדה ביקורתית, ביחס לאופן הטלת המס כיום.

המת שעדיין חי - מס מרובי דירות

עו"ד שי אהרונוביץ ; עו"ד (רו"ח) יהונתן אזרזר

המאמר, שתחילתו במס ריבוי דירות - שבוטל - עוסק באחד מהתמריצים, שהינו מענק לכיסוי תשלום מס השבח בו התחייב מי שמכר דירה בתקופה מסוימת, אך נדרש במסגרת החוק, בין השאר, לעמוד גם בקיום תנאים עתידיים ולעיתים לא עמד בהם. לאחרונה עלתה הסוגיה והגיעה אף לבית המשפט והציפה לדיון שאלה - האם הטבות שניתנו בהתאם לתנאים של הסדר חוקי שבוטל ממשיכות להתקיים מכוח אינרציה חוקית כללית, כגון: חוק הפרשנות ו/או דיני עשיית עושר שלא במשפט?

ניגוד העניינים המובנה בפעילות רשות המסים - השלכותיו על הפרוצדורה, חזקת החוקיות המינהלית ופרשנות החקיקה

עו"ד עמית קריגל

לנישום המגיש דו"ח לרשויות המס יש אינטרס אישי ישיר בתוצאות השומה שתיקבע לו. מנגד, מחשבה אופיינית היא, כי לרשות המס אין אינטרס בתוצאות השומה ופעולתה אובייקטיבית וניטרלית. במאמר זה, זה נבחנת מערכת היחסים בין הנישום לרשויות בהיבט הפרוצדורלי הנוגע לעדיפות שיש לתת בהליכי ערעור מס לכללי המשפט האזרחי על פני כללי המשפט המינהלי; במישור הראייתי - קריאה לצמצום השימוש בחזקת החוקיות המינהלית; ובמודעות להשפעות מצב ניגוד העניינים על הליכי חקיקה ופרשנות חקיקה.