"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00

מאמרים משפיעים

מיסוי בינלאומי

רו"ח י' צ'יקורל ורו"ח א' מירון

הסקירה, אותה עורכים בכירי מחלקת המיסים במשרד דלויט, דנה בהצהרת Inclusive Framework - רפורמה במיסוי הכלכלה הדיגיטלית וקביעת שיעור מס מינימלי גלובלי; מציגה את המתרחש באל סלבדור - מהפכה פיננסית בעיצומה - המדינה הראשונה בעולם אשר אישרה את הביטקוין כמטבע רשמי; ומסכמת פסקי דין: בארצות הברית, בית המשפט לענייני מיסים דחה זיכוי ממס זר (FTC) לנישומים שלא דיווחו על הכנסה ממקור חוץ; בדנמרק - החלטת בית המשפט העליון בדבר "הצד הנבחן" בניתוח מחירי העברה.

למי קראת ממיר? פסק-הדין בנושא סיווג המכס של מכשירי ה"פייברבוקס" - ניתוח ביקורתי ומבט אל העתיד

עו"ד עומר וגנר

לעתים רחוקות (באופן יחסי), מחלוקות הנוגעות לסיווג טובין לצורכי מכס או מס קנייה, מגיעות להכרעה שיפוטית. בדרך כלל, מחלוקות מסוג זה מסתיימות בהסדרים בין היבואן לרשות המכס עוד לפני ההגעה לבית המשפט, וחלק נכבד אחר מסתיים בפשרה, במהלך ניהול המשפט. יחד עם זאת, אחת לתקופה, מגיע ערעור על סיווג להכרעה סופית בפסק-דין. כך, בחודש יוני האחרון, הגיע לסיומו מאבק עיקש בן מספר שנים של יבואנית מכשיר ה"פייברבוקס", ניתן פסק-דין שקבע את הסיווג על פי צו תעריף המכס. פסק-הדין אמנם עוסק בסיווג של מכשירים ספציפיים, אך יש בו מספר קביעות עקרוניות שעשויות להיות בעלות השפעות רוחב: בשאלת סיווג המכס, בשאלת תחולת אמנות בינלאומיות על סיווג מכס, ובסוגיות העוסקות בהוכחת אי גלגול המס.

היבטי מיסוי של הרגולציה לעידוד השכרה ארוכת-טווח בישראל

עו"ד (עו"ס) מתן רבינוביץ ופרופ' נטע זיו

חיבור זה מספק תמונת מצב עדכנית של רגולציית המיסוי המשמשת לעידוד השכרה ארוכת-טווח בישראל. החיבור מבוסס על מחקר מקיף שבחן את כלי הרגולציה, המדיניות והנתונים השונים הנוגעים לשוק הדיור להשכרה ארוכת-טווח בישראל וכולל אדפטציה לנושא המיסוי. על בסיס סקירת הרגולציה והנתונים, ושיחות שנערכו עם גורמי מפתח בענף, מציג החיבור ניתוח של המצב כיום בתחום ההשכרה ארוכת-הטווח, ממנו עולות מספר תובנות לגבי מדיניות ממשלתית בתחום. ראשית, קיים חוסר אחידות בהגדרות שניתנות לדיור להשכרה, כמו גם לגבי סוגי 'המוצרים' המוצעים בשוק. חוסר הקוהרנטיות קיים גם באשר לדרכי התמרוץ של שחקנים בתחום הדיור להשכרה, ולעיתים אלו מוצעים זה על חשבון זה. מהניתוח שנערך בחיבור עולה עוד, שהרגולציה הקיימת כוללת עיוות משמעותי במערך התמריצים המדינתי, באופן שמספק תמריץ דווקא להשכרה של דירות על ידי משכירים פרטיים, ועל ידי יזמים בפרויקטים קטנים. התמריץ הרגולטורי המרכזי בתחום, המצוי בחוק עידוד השקעות הון, מציב מגבלות ותנאים מצומצמים כתנאי לקבלת ההטבות מכוח החוק, בדרך שאינה יוצרת את התוצר הראוי מבחינה ציבורית, קרי: דיור לשכירות ארוכת-טווח איכותית ויציבה. החיבור מסכם במספר המלצות לשינוי ברגולציה הנוגעת להיבטי המיסוי של שכירות ארוכת-טווח בישראל.

זכאות משפטית לסובסידיות וחוק מס ערך מוסף

פרופ' יעקב נוסים

זה כעשור, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעניק סובסידיות למעונות יום עבור נשים שהן אימהות לילדים השוהים במעונות אלה. הסובסידיות נועדו לסייע לאימהות ולעודד אותן להשתלב בשוק העבודה. בשני מקרים דומים שהגיעו לפתחה של מערכת בתי המשפט נשאלה השאלה, האם סובסידיה שמעניק משרד הרווחה למעונות יום אלה חייבת במס ערך מוסף. על שאלה מיוחדת וספציפית זו בדיני המס, ענו שופטי בתי המשפט המחוזיים בחיוב. הכרעה שיפוטית זו מוטלת בספק רב מבחינה משפטית, אף כי קשה להטיל ספק בכך שבאופן כללי היא ראויה תחת דיני מע"מ. מאמר זה מתמקד באופן הניתוח הפוזיטיבי של דיני המיסים ועושה שימוש בסכסוכים משפטיים אלה כמקרי בוחן. מטרת המאמר היא להדגים כיצד תיאוריה כלכלית וניתוח כלכלי עשויים לסייע במתן תוכן לדוקטרינות משפטיות - ובענייננו, בדיני מיסים.

סיווג חוזה השקעת הון עתידית (SAFE, AIA) - עסקה עתידית, הון או חוב

ד"ר מיכאל בריקר, עו"ד • מאור חקק, עו"ד (רו"ח) • נועה חיימי כהן, עו"ד

זמינותו של מקור מזומנים ואמצעים למימון פעילותה של החברה הם בעלי חשיבות מרכזית לצמיחתן של חברות בכלל וחברות הזנק בפרט. מסיבה זו מעודד המחוקק הישראלי השקעת כספים בחברות מסוימות ולעיתים אף את השארת הרווחים בחברה, בין היתר, בכוונה לעודד את צמיחתן. החברות מצדן פועלות בדרכים שונות לגיוס המזומנים הדרושים להן. יש חברות הבוחרות בסבבי גיוס הון בתמורה להקצאת מניות, יש חברות הבוחרות לעשות זאת בדרך של גיוס מימון מהציבור באמצעות הנפקת מניות או הנפקת אג"ח, יש חברות הנוטלות מימון מבנקים ויש חברות הבוחרות בדרכי מימון אחרות. חלופה אפשרית היא מימון המיר למניות, שאותו נכנה במאמר זה - חוזה השקעת הון עתידית. מימון חברות הזנק תמורת הקצאת מניות עתידית נפוץ בשל יתרונותיו הן למשקיעים והן לחברה. המאפיינים המיוחדים של מימון בדרך זו מעוררים את סוגיית סיווגו של חוזה השקעת הון עתידית לפי דיני המס. מאמר זה בוחן את חוזה השקעת ההון העתידית ומאפייניו, ומציע כלים לבחינת סיווגו לצורכי מס.