כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
הן מעסיקי עובדים זרים חוקיים והן מעסיקי מסתננים ישלמו היטל עובדים זרים בשיעור מופחת של 15% בהתאם לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל
21.07.2019
דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין גביית מס במסגרת הליך גילוי מרצון, תוך דחיית הטענה להתיישנות חלק משנות המס
21.07.2019
הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין סווג מקרקעין צמודים לדירה לצרכי מס רכישה
21.07.2019
חובת הסודיות הסטטוטורית החלה על רשות המסים שלא למסור לנאמן דו"חות כספיים של חברה בבעלותו של החייב
17.07.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור